Logo PRP

Objavljeni so termini za obvezno usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepov KOPOP iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2022

Kdor se je vključil v ukrep kmetijsko–okoljska–podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2022 (ukrep KOPOP), se mora redno udeleževati brezplačnega štiriurnega usposabljanja v vseh letih, ko se izvaja sam ukrep. Namen usposabljanja je seznanitev udeležencev ukrepa s kmetijsko- okoljskimi in kmetijsko-podnebnimi vsebinami. S tem pridobljenim znanjem in informacijami lahko lažje z manj napakami izvajajo sam ukrep.

Usposabljanje je v letu 2022 potrebno opraviti najpozneje do 20. 12. 2022.

Klasična ali spletna usposabljanja

Brezplačno usposabljanje bo potekalo v obliki klasičnih in spletnih usposabljanj. Kmetijsko-gozdarski zavodi pri KGZS bodo za vključene v ukrep KOPOP izvedli 46 usposabljanj (31 v klasični obliki v predavalnici, 15 pa v spletni obliki.).

Kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo zahtevke za ukrep KOPOP v skladu z uredbo KOPOP, so upravičeni udeleženci usposabljanj.

KGZ bo vsem upravičencem, ki so vključeni v ukrep KOPOP, poslal pisno vabilo na usposabljanje. Vsak upravičenec si mora izbrati termin klasičnega ali spletnega usposabljanja in se nanj obvezno predhodno prijaviti. Število udeležencev klasičnega usposabljanja je omejeno zaradi velikosti dvorane, prijava nanje je možna do zapolnitve mest. Prednostno pa so namenjena tistim kmetom, ki ne razpolagajo s tehniko za spremljanje spletnih usposabljanj.

Udeleženci klasičnega usposabljanja morajo s sabo obvezno prinesti številko KMG–MID, saj bo udeležba na usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih oz. fizičnih osebah pa morajo s sabo prinesti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Klasično usposabljanje

Udeleženci spletnega usposabljanja bodo KMG–MID številko navedli ob prijavi na usposabljanje. Zaposleni pri pravnih oz. fizičnih osebah pa bodo potrdilo delodajalca o zaposlitvi posredovali po elektronski pošti.

Spletno usposabljanje

Če se usposabljanja udeležijo kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali so zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali so člani pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer so nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato je potrebno na klasično usposabljanje obvezno prinesti obe številki KMG-MID, v primeru spletnega usposabljanja pa obe številki navesti že pri prijavi na usposabljanje.

Katalog kršitev je jasen

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se bo v primeru, da upravičenci ne bodo opravili tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep KOPOP zmanjšal.

 

Vsebina usposabljanj

  1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (30 minut)

1.1. Kratka opozorila udeležencem

  • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
  • Sporočanje premikov živali
  • Obveznost uporabe storitve svetovanja
  • Obveznost označevanja vira sofinanciranja

1.2. Zakonodaja na področju zdravja živali

  1. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost (150 minut)
  • Pomen krajinskih značilnosti za kmetijstvo – z večjo krajinsko pestrostjo do večjih in kakovostnejših pridelkov
  • Podnebno pametno kmetijstvo
  • Integrirano varstvo rastlin

 

Vsebina usposabljanj za leto 2022 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Vir: KGZS