Prispevki

Denarna pomoč mladim kmetom za prevzem kmetije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec januarja v Uradnem listu objavilo sedmi javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 10,5 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Mladi prevzemnik J. P., ki kmetuje na 800 metrih nadmorske višine, je o svojih izkušnjah s prevzemom kmetije povedal: »Z nepovratnimi sredstvi smo opravili potrebno obnovo strojnega parka. Lastna finančna sredstva pa smo tako lahko namenili urejanju prostorov za predelavo mleka drobnice in zagonu dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Vzpodbuda za mlade obdelovalce kmetij

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči.

Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

1. Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidirajo:

  • mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu
  • samostojni podjetnik posameznik
  • družba z enim družbenikom

1. Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet:

  • če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu

Tudi podpora se bo izplačevala v dveh obrokih

Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih. Prvi obrok v višini 70 odstotkov in drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev.
Javni razpis je pripravljen na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (Uradni list Republike Slovenije, številka 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20).

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 22. 2. 2021 do vključno 15. 6. 2021.
Mladi prevzemnik, J. P., je o svojih izkušnjah s prevzemom kmetije povedal: »Na razpis 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete sem kandidiral leta 2018. S prevzemom kmetije in izvedbo razpisa imam pozitivno izkušnjo, sama finančna spodbuda je bila zelo dobrodošla za nadaljnji razvoj kmetije. Z nepovratnimi sredstvi smo opravili potrebno obnovo strojnega parka, lastna finančna sredstva pa smo tako lahko namenili urejanju prostorov za predelavo mleka in zagon dopolnilne dejavnosti na kmetiji. S predelavo na domu skušamo povečati dodano vrednost mleku in s tem za naprej ustvariti stabilno delovno mesto na kmetiji zame in za mojo družino

Kmetija J. P. z Idrijsko-Cerkljanskega hribovja leži na nadmorski višini 870 m. Obdelujejo dobrih 50 ha travnikov in pašnikov, glavna panoga pa je reja drobnice in proizvodnja mleka. Trenutno redijo 340 glav ovc, od tega 200 ovc mlečne pasme, ostale so mesne pasme. Letno namolzejo okoli 45.000 litrov mleka. Z molžo ovc se ukvarjajo že deseto leto, lani pa so pričeli z dopolnilno dejavnostjo predelave mleka v mlečne izdelke.

Obvestilo glede uveljavljanja ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Kmete tudi seznanjamo, da je v registru kmetijskih gospodarstev možna sprememba nosilca do 28. 2. 2021. Tako, da boste na novega nosilca lahko pravočasno prenesli tudi plačilne pravice. Na ta način se bo novemu nosilcu kmetijskega gospodarstva zagotovila možnost uveljavljanja shem neposrednih plačil, ki so vezana na aktivacijo plačilnih pravic. Torej shemo osnovnega plačila (tako imenovane plačilne pravice), zeleno komponento, plačilo za območja z naravnimi omejitvami (PONO) in shemo za mladega kmeta.

Podpora v novem programskem obdobju

Za novo programsko obdobje trenutno vzporedno poteka priprava osnutkov intervencij, finančna razdelitev razpoložljivih sredstev in sprejem EU zakonodajnih podlag. Med ostalimi je pripravljen tudi osnutek intervencije, s katero bomo podpirali mlade kmete. Predpogoj za izvajanje intervencije pa je na nacionalnem nivoju določitev definicije vodje kmetijskega gospodarstva, ki mora biti enotna na obeh stebrih skupne kmetijske politike. Višina podpor bo usklajena v okviru celotnega razreza finančnih sredstev za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 in tudi z deležniki.

Javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete je objavljen tukaj.

Uredba o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20) pa je objavljena tukaj.

 

Vir: gov.si