Splošni pogoji in pravila velike nagradne igre Gorenc 2022

 

(v nadaljevanju: pravila)

 

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje: Gorenc Stare d.o.o., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju kot organizator ali kot upravljalec).

Čas veljavnosti in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 16.03. 2022 do vključno 15.06. 2022. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki opravijo tehnični pregled in registracijo svojih kmetijskih vozil (traktorjev) pri Regia Group d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju kot obdelovalec) v času med 16.03.2022 do 15.06.2022 na terenu, kjer se bodo izvajali tehnični pregledi in registracije vozil. Sodelujejo lahko v času obiska, ko pri izpolnjevanju obrazcev za registracijo, izpolnijo še letak oz. obrazec za sodelovanje. Prav tako pa lahko sodelujejo tudi preko spletnega obrazca na spletni strani https://www.gorenc.si/velika-nagradna-igra-gorenc-2022/.

Nagrade in darilo

Med vsemi sodelujočimi bomo z naključnim žrebom izžrebali enega srečneža, ki bo prejel glavno nagrado:

 • Nagrada; Vilice za bale Transfer R (v vrednosti 515 € + DDV)

Žrebanje nagrajencev

Žrebanje bo opravljeno z naključnim žrebom v sredo, 16.06.2022, v poslovnih prostorih organizatorja. Nagrajenec bo objavljen na spletni strani nagradne igre, prav tako pa bo obveščen po elektronski pošti (naveden v prijavnem obrazcu nagrajenca).

Žrebanje nagrajenca bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval e-mail naslov nagrajenca. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja in soorganizatorjev.

Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi:

 • Igor Stare (predsednik komisije; predstavnik organizatorja),
 • Marko Maleševič (član komisije; predstavnik organizatorja)
 • Nina Jerše (članica komisije; predstavnica organizatorja),

ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči pridobival glasovnice z izrabo računalniškega znanja ali računalniške tehnologije, v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila komisije (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je zbrane glasovnice pridobil z natančnim upoštevanjem teh pravil. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico od sodelujočega zahtevati, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči sodeloval.

Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Objava nagrajenca

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega e-mail naslova (in imena ter priimka, če ju pridobimo) na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih nagradne igre, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani nagradne igre najkasneje v roku 3 dni po zaključku nagradne igre.

Splošno o nagradi in nagrajencu

Komisija bo nagrajenca preverila, če je sodeloval v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrada izročena s strani organizatorja, ki nagrado priskrbi.

O načinu in kraju ter času prevzema nagrade bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja, ki nagrado priskrbi, preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se  nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu) ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na enega od njegovih staršev ali na zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve enega od staršev ali zakonitega zastopnika.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator in soorganizatorji so v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Uporaba in politika varovanja osebnih podatkov

Organizator in obdelovalec bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in GDRP. Organizator nagradne igre (Gorenc Stare d.o.o., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje na Gorenjskem) nastopa v vlogi upravljavca zbirke osebnih podatkov, partnersko podjetje Regia Group d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, pa v vlogi obdelovalca zbirke osebnih podatkov.

Obdelovalec in upravljavec osebnih podatkov bosta pridobljene podatke varovala v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovila bosta ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Obdelovalec in upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam. Obdelovalec in upravljavec bosta izvajala ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

a) Nameni obdelave osebnih podatkov

Organizator bo kot upravljavec osebnih podatkov te osebne podatke, ki jih je pridobil od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
  obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
  • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
  • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize in raziskave; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
 • obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih, SMS/MMS, e-mailu, notifikacijskih sporočilih in telefonskih klicev.
 • neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
 • segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
 • prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si organizator lahko zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani organizatorja. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

Organizator lahko za obdelavo osebnih podatkov uporablja CRM sistem, e-mail marketing sistem, marketing automation sistem ali druga trženjska orodja in sisteme za kar lahko uporabijo pogodbene pod obdelovalce.

b) Kategorije osebnih podatkov

Pridobljeni podatki, ki jih hrani organizator nagradne igre (kot upravljalec zbirke osebnih podatkov) so: e-poštni naslov, GSM (po želji sodelujočega) in podatke o klikih ter odpiranjih v e-mail sporočilih, spletnih straneh in aplikacijah, IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov, kasneje pa lahko organizator pridobi in hrani še: ime, priimek, fizični naslov, komunikacijo, povpraševanja, nakupe, račune in podporne zahtevke.

c) Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Preklic hrambe osebnih podatkov lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov soorganizatorja oziroma na e-poštni naslov info@gorenc.si.

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajenca se hranita 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

d) Pravice sodelujočih uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov uporabniku na njegovo zahtevo:

 • Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
 • Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
 • Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
 • Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
 • Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu  (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).

e) Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM sistem, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje targetiranih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

f) Piškotki

 

Piškotki na spletni strani nagradne igre

Na spletni strani nagradne igre se uporablja le piškotke (angl.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, delovanje spletne strani in agregirane statistike (Google Analytics), ki organizatorju ne omogoča identifikacije posameznika.

Piškotki na spletni strani organizatorja

Kot bodoči uporabnik spletne strani organizatorja se strinjate, da se vam na njihovih spletnih straneh v računalnik naložijo piškotki za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:

 • Google Analytics piškotki za analitične namene;
 • Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
 • Google in Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
 • Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
 • Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.

Piškotki na spletnih straneh organizatorja (razen na strani nagradne igre) omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

 

Datum objave teh pravil: 31.03.2022.